International
slide
slide

Liet International

Liet International

vogelliet

Liet International is yn 2002 betocht en ûntwikkele om bands dy’t yn in minderheidstaal sjonge, in poadium te jaan. Yn tsien jier is Liet International útgroeid ta in meartalich alternatyf foar it Eurovisie sjongfestival, wêrby’t it grutste ferskil is dat it ferbean is yn it Ingelsk te sjongen. Liet International wurdt organisearre troch de Fryske stifting Liet International yn nauwe gearwurking mei Europeeske partners. It ynternasjonale netwurk fan de Fryske stifting Liet International groeit yn heech tempo.

Spotlight artyst

Inger Karoline Gaup
Inger Karoline Gaup

Dizze tekst is allinne yn it Ingelsk beskikber.

Media

Partners