International
Header

Media

Liet International 2012 mei Fryske ûndertiteling (Omrop Fryslân):

Hoe’t de trofee fan Liet International makke wurdt, mei tank oan ClausMedia en Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd:

Foto’s fan Liet International 2011 (Sandro Weltin/Council of Europe):

Partners